Badania laboratoryjne oraz polowe gruntów

Grunt to wiedzieć jaki ma się grunt! Niezależnie od tego czy budujemy wymarzony dom na własnej działce, czy przystępujemy do projektowania drogi ekspresowej lub autostrady, dobrze jest mieć świadomość, na jakim gruncie znajduje się nasza budowa, ponieważ od tego z jakim gruntem mamy do czynienia, zależą szczegółowe rozwiązania projektowe. Obciążenia z konstrukcji za pośrednictwem fundamentów lub dolnych warstw konstrukcji nawierzchni przenoszone są na grunt, dlatego tak ważne jest, aby posiadał on odpowiednią nośność. Brak rzetelnego określenia warunków gruntowych i wodnych, może skutkować z jednej strony - niedoszacowaniem i uszkodzeniem konstrukcji, a z drugiej – przeprojektowaniem zakładającym zbyt niekorzystne warunki i generującym niepotrzebne koszty.

W ofercie badań laboratorium DROGLAB znajdą Państwo następujące badania gruntów:

 • analiza uziarnienia,

 • wilgotność naturalna,

 • granice konsystencji,

 • badanie gęstości i wilgotności optymalnej metodą Proctora,

 • oznaczenie wskaźnika piaskowego,

 • badanie wodoprzepuszczalności,

 • oznaczenie Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR,

 • oznaczenie zawartości części organicznych.

 

Ponadto wykonujemy również badania w terenie, w tym m.in.:

 • wiercenia geotechniczne w celu rozpoznania gruntu do celów projektowych-

 • badanie dynamicznego modułu nośności przy pomocą płyty dynamicznej

 • badanie modułów odkształcenia i zagęszczenia przy użyciu płyty statycznej VSS

 • badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów sondą dynamiczną

 • badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów metodą cylindra wciskanego

 

 

badania polowe gruntow

Dokładna analiza gruntów poprzedza realizację większości projektów budowlanych. Współpracujemy zarówno z projektantami jak i Inwestorami na etapie rozpoznania istniejących warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego.

 

 

 

 

 

 

Analiza-uziarnienia_1

Analiza uziarnienia – badanie to umożliwia wstępne określenie, czy mamy do czynienia z gruntem spoistym czy niespoistym oraz czy grunt ten jest wysadzinowy. Te podstawowe informacje są punktem wyjścia do przyjęcia założeń i rozwiązań projektowych.

 

 

 

 

 

 

Badanie_gestosci_i_wilgotności_optymalnej

Badanie gęstości i wilgotności optymalnej metodą Proctora – badanie pozwala określić optymalną ilość wody, przy której grunt osiągnie maksymalne zagęszczenie. Podczas badania odtwarza się w warunkach laboratoryjnych proces zagęszczenia, który odbywa się na budowie i sprawdza się gęstość mieszanki przy różnych udziałach procentowych wody.

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie_zawartosci_czesci_organicznych

Oznaczenie zawartości części organicznychi – badanie wykonuje się w celu sprawdzenia, czy grunt rodzimy zawiera części organiczne w ilości dyskwalifikującej go jako grunt przydatny do celów budowlanych. Za grunty organiczne uznaje się grunty, w których zawartość części organicznych przekracza 2 %.

 

 

 

 

 

 

W naszej ofercie nie znalazłeś badania, które Cię interesuje? Nie zrażaj się! Zadzwoń i powiedz nam, czego potrzebujesz, a my sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to dla Ciebie zrobić.