badania polowe gruntow

Badania laboratoryjne oraz polowe gruntów:

 • badanie zagęszczenia gruntów za pomocą cylindra wciskanego
 • badanie stopnia zagęszczenia sondą dynamiczną SD-10
 • badanie dynamicznego modułu nośności przy pomocą płyty dynamicznej
 • badanie modułów odkształcenia i zagęszczenia przy użyciu płyty VSS
 • badanie przydatności gruntów do robót ziemnych w budownictwie inżynieryjnym oraz kubaturowym
 • wykonywanie odwiertów geotechnicznych w celu sprawdzenia parametrów zalegających gruntów
 • kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 

 

 

 

 

 

6K2A4722Badania laboratoryjne oraz polowe kruszyw:

 • badanie dynamicznego modułu nośności przy pomocą płyty dynamicznej
 • badanie modułów odkształcenia i zagęszczenia przy użyciu płyty VSS
 • badanie przydatności kruszyw do wbudowania w warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych, nasypów kolejowych, do betonów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.

Badanie MCE oraz MCAS:

 • projektowanie recept na mieszanki
 • stabilność wg Marshalla
 • odkształcenie wg Marshalla
 • wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
 • wskaźnik odporności na działanie wody TSR
 • wskaźnik odporności na działanie wody TSR
 • pomiar nośności oraz wskaźnika zagęszczenia płytą statyczną VSS
 • pomiar nośności oraz wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczą

 

 

 

9

Badanie betonów, gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi oraz elementów prefabrykowanych:

 • projektowanie recept na mieszanki z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
 • badanie wytrzymałości na ściskanie, zginanie,
 • badanie nasiąkliwości betonów oraz prefabrykatów
 • badanie wodoszczelności betonu
 • badanie mrozoodporności betonu oraz gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
 • badanie nieniszczące konstrukcji betonowych ( młotek Schmidta)
 • badanie wytrzymałości na odrywanie pull-off
 • odwierty w konstrukcjach betonowych
 • badanie zaczynów iniekcyjnych

 

 

 

 

 

6K2A4784

Badania mieszanek mineralno- asfaltowych oraz asfaltu

 • projektowanie Badań Typu mieszanek mineralno-asfaltowych
 • badanie penetracji oraz temperatury mięknienia asfaltów drogowych
 • oznaczenie składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza
 • oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej
 • badanie wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni
 • badanie odporności na działanie wody ITSR
 • badanie odporności na deformacje trwałe
 • badanie spływności lepiszcza
 • badanie szczepności międzywarstwowej
 • wykonywanie odwiertów w warstwach MMA
 • badanie grubości warstw MMA
 • wykonywanie odwiertów z określeniem rodzajów warstw konstrukcyjnych

 

 

 

 

 

6K2A4889

Badania diagnostyki nawierzchni:

 • badanie ugięć nawierzchni Belką Benkelmana
 • pomiar ugięć dynamicznych nawierzchni FWD
 • badanie równości podłużnej nawierzchni planografem
 • badanie równości profilografem laserowym IRI
 • badanie równości poprzecznej
 • badanie szorstkości nawierzchni – aparatem SRT
 • pomiar głębokości makrotekstury nawierzchni
 • badanie odblaskowości oznakowania poziomego

 

 

 

 

 

 • badanie równości podłużnej profilografem laserowym (IRI)

Równość nawierzchni to jeden z najistotniejszych parametrów technicznych zakończonej inwestycji komunikacyjnej, ponieważ jest to cecha najsilniej odczuwalna przez użytkowników...

Profilograf laserowy jest urządzeniem przeznaczonym m.in. do badania równości podłużnej, określający wskaźnik równości IRI zgodnie z zapisami rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami Profilograf laserowy realizuje pomiar automatycznie podczas poruszania się pojazdem z normalną prędkością jezdną. Pomiar równości podłużnej realizowany jest przez czujnik laserowy oraz jednostkę inercyjną zintegrowaną z czujnikiem. Uzyskane dane dotyczące profilu podłużnego drogi, analizowane są w programie komputerowym obliczającym wskaźniki IRI dla 50-cio metrowych odcinków. Badanie równości podłużnej profilografem laserowym (wskaźnik IRI) stosuję się do badania dróg klasy A, S, GP oraz G.

 • badanie równości poprzecznej profilografem laserowym

Profilograf laserowy wieloczujnikowy do badania równości poprzecznej  jest systemem montowanym na pojeździe pomiarowym. System składa się z: belki pomiarowej wyposażonej w czujniki laserowe umieszczone w odpowiedniej odległości, akcelerometry oraz moduły i elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia...

Ocenę równości poprzecznej przeprowadza się metodą pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać dla odcinków 5 metrowych. Badanie równości poprzecznej profilografem laserowym stosuję się do badania dróg klasy A, S, GP oraz G.

 • badanie szorstkości nawierzchni – urządzenie SRT

Szorstkość nawierzchni drogowej jest ważnym parametrem decydującym o bezpieczeństwie ruchu. Badanie szorstkości nawierzchni wykonuję się za pomocą urządzenia SRT...

Aparat SRT służy do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, wyznaczając współczynnik tarcia w określonych warunkach pomiaru. Pomiar wykonuje się przy rożnych prędkościach tj. 30, 60 lub 90 km/h. Wybór prędkości pomiarowej zależny jest od użytkownika oraz od wymagań technicznych, jakie stawiane są badanej drodze. Badanie szorstkości jest badaniem stosowanym przy odbiorze nowych odcinków nawierzchni drogowych. W przypadku nawierzchni już eksploatowanych, badanie jest wykorzystywane w celu wyznaczenia odcinków niebezpiecznych („wyślizganych”) przeznaczonych do zabiegów poprawiających szorstkość nawierzchni. Badanie szorstkości nawierzchni aparatem SRT stosuję się do badania dróg klasy A, S, GP oraz G.

 • badanie równości podłużnej nawierzchni planografem

Planograf umożliwia precyzyjny pomiar równości nawierzchni asfaltowych i betonowych w przekroju podłużnym wg normy BN-68/8931-04.

 

Oferujemy także badania soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

 

Ceny za badania laboratoryjne ustalone są indywidualnie i dostosowane do potrzeb Naszych Klientów. Ze względu na spersonalizowane podejście do Naszych Klientów jesteśmy wstanie przedstawić Państwu konkurencyjne ceny.

To co nas wyróżnia to doświadczenie i profesjonalne podejście do każdego powierzonego nam zadania.

Służymy naszą wiedzą i ekspercką poradą. Wszystko po to żeby wesprzeć Państwa działania w obszarze badań laboratoryjnych i polowych gruntów, kruszyw, betonów cementowych, czy mieszanek mineralno – asfaltowych.