badania polowe gruntow

Badania laboratoryjne oraz polowe gruntów:

 • badanie zagęszczenia gruntów za pomocą cylindra wciskanego
 • badanie stopnia zagęszczenia sondą dynamiczną SD-10
 • badanie dynamicznego modułu nośności przy pomocą płyty dynamicznej
 • badanie modułów odkształcenia i zagęszczenia przy użyciu płyty VSS
 • badanie przydatności gruntów do robót ziemnych w budownictwie inżynieryjnym oraz kubaturowym
 • wykonywanie odwiertów geotechnicznych w celu sprawdzenia parametrów zalegających gruntów
 • kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 

 

 

 

 

 

6K2A4722Badania laboratoryjne oraz polowe kruszyw:

 • badanie dynamicznego modułu nośności przy pomocą płyty dynamicznej
 • badanie modułów odkształcenia i zagęszczenia przy użyciu płyty VSS
 • badanie przydatności kruszyw do wbudowania w warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych, nasypów kolejowych, do betonów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.

Badanie MCE oraz MCAS:

 • projektowanie recept na mieszanki
 • stabilność wg Marshalla
 • odkształcenie wg Marshalla
 • wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
 • wskaźnik odporności na działanie wody TSR
 • wskaźnik odporności na działanie wody TSR
 • pomiar nośności oraz wskaźnika zagęszczenia płytą statyczną VSS
 • pomiar nośności oraz wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczą

 

 

 

9

Badanie betonów, gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi oraz elementów prefabrykowanych:

 • projektowanie recept na mieszanki z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
 • badanie wytrzymałości na ściskanie, zginanie,
 • badanie nasiąkliwości betonów oraz prefabrykatów
 • badanie wodoszczelności betonu
 • badanie mrozoodporności betonu oraz gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
 • badanie nieniszczące konstrukcji betonowych ( młotek Schmidta)
 • badanie wytrzymałości na odrywanie pull-off
 • odwierty w konstrukcjach betonowych
 • badanie zaczynów iniekcyjnych

 

 

 

 

 

6K2A4784

Badania mieszanek mineralno- asfaltowych oraz asfaltu

 • projektowanie Badań Typu mieszanek mineralno-asfaltowych
 • badanie penetracji oraz temperatury mięknienia asfaltów drogowych
 • oznaczenie składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza
 • oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej
 • badanie wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni
 • badanie odporności na działanie wody ITSR
 • badanie odporności na deformacje trwałe
 • badanie spływności lepiszcza
 • badanie szczepności międzywarstwowej
 • wykonywanie odwiertów w warstwach MMA
 • badanie grubości warstw MMA
 • wykonywanie odwiertów z określeniem rodzajów warstw konstrukcyjnych

 

 

 

 

 

6K2A4889

Badania diagnostyki nawierzchni:

 • badanie ugięć nawierzchni Belką Benkelmana
 • pomiar ugięć dynamicznych nawierzchni FWD
 • badanie równości podłużnej nawierzchni planografem
 • badanie równości profilografem laserowym IRI
 • badanie równości poprzecznej
 • badanie szorstkości nawierzchni – aparatem SRT
 • pomiar głębokości makrotekstury nawierzchni
 • badanie odblaskowości oznakowania poziomego

 

 

 

 

 

Oferujemy także badania soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

 

Ceny za badania laboratoryjne ustalone są indywidualnie i dostosowane do potrzeb Naszych Klientów. Ze względu na spersonalizowane podejście do Naszych Klientów jesteśmy wstanie przedstawić Państwu konkurencyjne ceny.

To co nas wyróżnia to doświadczenie i profesjonalne podejście do każdego powierzonego nam zadania.

Służymy naszą wiedzą i ekspercką poradą. Wszystko po to żeby wesprzeć Państwa działania w obszarze badań laboratoryjnych i polowych gruntów, kruszyw, betonów cementowych, czy mieszanek mineralno – asfaltowych.