Laboratorium DROGLAB oferuje wykonanie kompleksowych badań diagnostyki nawierzchni zarówno dróg nowowybudowanych jak i tych w okresie gwarancyjnym.

Celem wykonania diagnostyki stanu nawierzchni, czyli pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni, jest pozyskanie danych umożliwiających dokonanie oceny stanu nawierzchni, wymaganej w obowiązujących aktach prawnych. 

Oferujemy wykonanie następujących badań:

  • badanie równości podłużnej planografem

  • badanie równości podłużnej profilografem laserowym (wskaźnik IRI)

  • badanie równości poprzecznej profilografem laserowym

  • badanie makrotekstury profilografem laserowym

  • badanie szorstkości nawierzchni aparatem SRT

  • badanie parametrów technicznych oznakowania poziomego

 

Obecnie badania te są powszechnie stosowane przy odbiorze nowych nawierzchni drogowych w celu weryfikacji uzyskanych parametrów drogi decydujących o bezpieczeństwie odbywającego się ruchu.

 

badanie ugięć nawierzchni Belką Benkelmana

Badanie ugięć nawierzchni Belką Benkelmana - Badanie to polega na określeniu nośności nawierzchni poprzez oznaczenie ugięcia powstałego pod wpływem oddziaływania kół bliźniaczych pojazdu na nawierzchnię. Pomiary przeprowadza się zgodnie z normą BN-70/8931-6 „Drogi samochodowe – Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym”. Badanie to wykonujemy często dla projektantów jak i dla zamawiających w celu określenia wstępnych warunków projektowych.

Badanie ugięć nawierzchni Belką Benkelmana 2

Grey_spacer2

Pomiar ugięć dynamicznych nawierzchni FWD – Ugięciomierz ten jest jednym z urządzeń stosowanych do badania nośności nawierzchni. Pozwala na pomiar czaszy ugięć nawierzchni pod zadanym obciążeniem. W wyniku  działania  tego obciążenia konstrukcja ulega odkształceniu  sprężystemu  na  obszarze,  którego  wielkość  jest  zależna od wielkości   zastosowanego obciążenia oraz sztywności badanej  konstrukcji. Ugięcie mierzone jest za pomocą geofonów. Badanie pozwala m. in. na określenie nośności konstrukcyjnej drogi, wyznaczenia pozostałej trwałości zmęczeniowej,

badanie równości podłużnej nawierzchni planografem

badanie równości podłużnej nawierzchni planografem – Planograf umożliwia precyzyjny pomiar równości nawierzchni asfaltowych i betonowych w przekroju podłużnym wg normy BN-68/8931-04.

badanie_rownosci_profilografem_laserowym_IRI

Badanie równości profilografem laserowym IRI – Równość nawierzchni to jeden z najistotniejszych parametrów technicznych zakończonej inwestycji komunikacyjnej, ponieważ jest to cecha najsilniej odczuwalna przez użytkowników.

Profilograf laserowy jest urządzeniem przeznaczonym m.in. do badania równości podłużnej, określający wskaźnik równości IRI zgodnie z zapisami rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami Profilograf laserowy realizuje pomiar automatycznie podczas poruszania się pojazdem z normalną prędkością jezdną. Pomiar równości podłużnej realizowany jest przez czujnik laserowy oraz jednostkę inercyjną zintegrowaną z czujnikiem. Uzyskane dane dotyczące profilu podłużnego drogi, analizowane są w programie komputerowym obliczającym wskaźniki IRI dla 50-cio metrowych odcinków. Badanie równości podłużnej profilografem laserowym (wskaźnik IRI) stosuję się do badania dróg klasy A, S, GP oraz G.

 

Grey_spacer2

Badanie równości poprzecznej profilografem laserowym – Profilograf laserowy wieloczujnikowy do badania równości poprzecznej  jest systemem montowanym na pojeździe pomiarowym. System składa się z: belki pomiarowej wyposażonej w czujniki laserowe umieszczone w odpowiedniej odległości, akcelerometry oraz moduły i elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia

Ocenę równości poprzecznej przeprowadza się metodą pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać dla odcinków 5 metrowych. Badanie równości poprzecznej profilografem laserowym stosuję się do badania dróg klasy A, S, GP oraz G.

 

badanie_szorstkosci_nawierzchni_aparatem_SRT

Badanie szorstkości nawierzchni – aparatem SRT – Szorstkość nawierzchni drogowej jest ważnym parametrem decydującym o bezpieczeństwie ruchu. Badanie szorstkości nawierzchni wykonuję się za pomocą urządzenia SRT

Aparat SRT służy do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, wyznaczając współczynnik tarcia w określonych warunkach pomiaru. Pomiar wykonuje się przy rożnych prędkościach tj. 30, 60 lub 90 km/h. Wybór prędkości pomiarowej zależny jest od użytkownika oraz od wymagań technicznych, jakie stawiane są badanej drodze. Badanie szorstkości jest badaniem stosowanym przy odbiorze nowych odcinków nawierzchni drogowych. W przypadku nawierzchni już eksploatowanych, badanie jest wykorzystywane w celu wyznaczenia odcinków niebezpiecznych („wyślizganych”) przeznaczonych do zabiegów poprawiających szorstkość nawierzchni. Badanie szorstkości nawierzchni aparatem SRT stosuję się do badania dróg klasy A, S, GP oraz G.

 

Biale_spacer

Pomiar głębokości makrotekstury nawierzchni – Do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni stosuje się także pomiar makrotekstury nawierzchni. Pomiar ten wykonuję się profilografem laserowym, profilometryczny pomiar makrotekstury (wskaźnik MPD). Jest to metoda równoważna do metody piasku kalibrowanego, jest coraz częściej stosowana jako jedno z badań odbiorowych nawierzchn

Badanie parametrów technicznych oznakowania poziomego

Badanie parametrów technicznych oznakowania poziomego –Laboratorium DROGLAB wykonuje następujące badania: - Powierzchniowy współczynnik odblasku RL  - Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD -  Wskaźnik szorstkości oznakowania wahadłem Angielskim - badanie grubości oznakowania poziomego z wykorzystanie m. in. cyfrowego miernika DELTA-a Part of FORCE

 

W naszej ofercie nie znalazłeś badania, które Cię interesuje? Nie zrażaj się! Zadzwoń i powiedz nam, czego potrzebujesz, a my sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to dla Ciebie zrobić.